Deklaracja statystyczna Intrastat

Oferujemy obsługę w zakresie sporządzania i składania deklaracji statystycznej Intrastat. Jest to system statystyki obrotów towarowych pomiędzy państwami Unii Europejskiej.

Deklaracja ta w formie zbiorczej, miesięcznej informacji o dokonanych w wyniku działań transportowych przywozach i wywozach, składana jest do Izby Celnej w Szczecinie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Służby Celnej (PUESC). Obowiązek ten dotyczy tych firm, które są zarejestrowanymi płatnikami podatku VAT i przekroczą w swoich obrotach towarowych z krajami UE progi statystyczne, ustalane corocznie przez Główny Urząd Statystyczny.

Oferujemy naszym Klientom wszechstronną obsługę w zakresie:

- ewidencji obrotu towarowego wewnątrz UE,

- opracowania danych niezbędnych do sporządzenia deklaracji INTRASTAT,

- wypełniania deklaracji INTRASTAT,

- reprezentowania podmiotu przed Urzędem Celnym,

- dokonywania korekt deklaracji INTRASTAT.

 

Deklaracje sporządzamy w oparciu o przesłane nam dane księgowe. Każdemu z Klientów gwarantujemy zachowanie tajemnicy handlowej.

Aby upoważnić nasza firmę do składania deklaracji Intrastat należy:

  1. Podpisać przygotowaną indywidualnie umowę

  2. Wypełnić upoważnienie; ( druk znajduje się w zakładce do pobrania)- dokument może być podpisany jedynie przez osoby do tego umocowane

  3. Uiścić opłatę skarbową w kwocie 17 zł na konto 

    Urząd Miasta Poznania Wydział Finansowy  Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych, 61-706 Poznań, ul. Libelta 16/20

    PKO Bank Polski S.A. Nr 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763

  4. Przesłać umowę ( w 2 egzemplarzach), oryginał upoważnienia (2 egzemplarze) z opłatą skarbową do naszej siedziby  ul. Wichrowa 4/6, 60-449 Poznań.