Deklaracja statystyczna Intrastat

Oferujemy obsługę w zakresie sporządzania i składania deklaracji statystycznej Intrastat. Jest to system statystyki obrotów towarowych pomiędzy państwami Unii Europejskiej.

Deklaracja ta w formie zbiorczej, miesięcznej informacji o dokonanych w wyniku działań transportowych przywozach i wywozach, składana jest do Izby Celnej w Szczecinie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Służby Celnej (PUESC). Obowiązek ten dotyczy tych firm, które są zarejestrowanymi płatnikami podatku VAT i przekroczą w swoich obrotach towarowych z krajami UE progi statystyczne, ustalane corocznie przez Główny Urząd Statystyczny.

Oferujemy naszym Klientom wszechstronną obsługę w zakresie:

  • ewidencji obrotu towarowego wewnątrz UE: procedurę należy rozumieć jako przekazanie organom celnym informacji do celów ewidencji i statystyki. Dotyczą one obrotu towarowego z państwami członkowskimi. Dokument powinien mieć postać elektroniczną i zostać sporządzony przez osobę uprawnioną. Jako osobę uprawnioną należy rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną, która nie ma osobowości prawnej uczestniczące w obrocie towarowym z państwami członkowskimi UE. Są one zobowiązane do przekazywania informacji dotyczących obrotu towarowego dla celów ewidencji i statystyki;
  • opracowania danych niezbędnych do sporządzenia deklaracji INTRASTAT, wśród których znajdują się m. in: kraj przeznaczenia towaru, warunki dostawy, kod CN do każdej pozycji towarowej znajdującej się na dokumencie sprzedaży, nr. VAT kontrahenta czy wartość faktury i wartość statyczna w PLN. Dane zebrane w systemie są porównywane z danymi deklarowanymi w deklaracjach podatkowych VAT;
  • wypełniania deklaracji INTRASTAT: deklaracje można podzielić na dwa rodzaje tj.: przywozowe i wywozowe. Deklaracje przywozowe wypełnia się, przekraczają określone progi w imporcie, a deklaracje wywozowe, gdy przekroczy się narzucone progi w eksporcie. W deklaracjach należy wziąć pod uwagę różnorodne czynniki, w tym m.in. okres sprawozdawczy, rodzaj deklaracji, kod izby celnej, opis towaru czy kod kraju przeznaczenia;
  • reprezentowania podmiotu przed Urzędem Celnym w sprawach związanych z deklaracją statystyczną;
  • dokonywania korekt deklaracji INTRASTAT zgodnie ze stanem faktycznym.

Pomożemy Ci w sporządzeniu stosownych dokumentów oraz związanymi z nimi formalnościami. Pracownicy firmy Maximus mają wieloletnie doświadczenie w branży i kwalifikacje, które umożliwiają im rzetelne oraz terminowe świadczenie usług. Nieustannie śledzimy również zmieniające się przepisy, aby postępować zgodnie z narzuconymi normami.

Formalności związane z wypełnieniem deklaracji

Deklaracje sporządzamy w oparciu o przesłane nam dane księgowe. Każdemu z Klientów gwarantujemy zachowanie tajemnicy handlowej.

Aby upoważnić naszą firmę do składania deklaracji Intrastat, należy:

  1. Podpisać przygotowaną indywidualnie umowę,
  2. Wypełnić upoważnienie, którego druk znajduje się w zakładce do pobrania. Należy pamiętać o tym, aby dokument został podpisany przez uprawnione osoby.
  3. Uiścić opłatę skarbową w kwocie 17 zł na konto Urząd Miasta Poznania Wydział Finansowy Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych, 61-706, Poznań, ul. Libelta 16/20, PKO Bank Polski S.A. Nr 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763.
  4. Przesłać umowę w 2 egzemplarzach, oryginał upoważnienia (2 egzemplarze) z opłatą skarbową do naszej siedziby ul. Wichrowa 4/6, 60-449 Poznań.

W razie wątpliwości na temat formalności skontaktuj się z nami. Pomożemy w skompletowaniu dokumentacji, aby cały proces został przeprowadzony w sprawny i rzetelny sposób, a w przyszłości nie naraził Cię na ponoszenie kosztów w razie postępowania niezgodnego z narzuconym reżimem prawnym.