BLOG

Obsługa celna w systemie uproszczonym. Zalety rozwiązania

Kategoria: Blog

spedycja dokumenty

Co to jest odprawa celna? Jest to dopełnienie formalności związanych z przejęciem towarów, osób, bagażu przez granicę celną danego kraju, które podlegają kontroli celnej. Organy celne sprawdzają dany towar w celu zabezpieczenia zgodności obrotu towarowego z innym krajem na podstawie prawa i umów międzynarodowych.

Wielu z nas odprawa celna i transport towarów kojarzy się ze żmudnym i długim procesem, który wymaga wielu formalności. Jednak istnieje dla niej alternatywa w postaci uproszczonego systemu celnego.

 

Na czym polega obsługa celna w systemie uproszczonym?

Wyróżniamy kilka rodzajów procedur dotyczących obsługi uproszczonej odprawy celnej m.in.:

  1. Niekompletne zgłoszenie celne – Jest to zgłoszenie, w którym brakuje niektórych danych, bądź do którego nie dołączono wszystkich niezbędnych dokumentów. Metoda ta jest stosowana w sytuacjach nadzwyczajnych.
  2. Istnieje również zgłoszenie uproszczone, w ramach którego należy zawsze przedstawiać towar w urzędzie celnym.
  3. Procedura w miejscu – Zwalnia ona z obowiązku przedstawienia towaru w urzędzie celnym. Większość formalności załatwić można z miejsca zaakceptowanego przez ten urząd, co bardzo często oznacza zakład lub magazyn zainteresowanego podmiotu, który uzyskał pozwolenie na stosownie tej procedury.

 

Jakie warunki należy spełnić, aby móc korzystać z uproszczonej procedury odprawy celnej?

Procedura ta jest wielkim udogodnieniem dla przedsiębiorców. Jeśli chcemy uzyskać taki przywilej, powinniśmy:

  • Zawiadomić właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego naczelnika urzędu celnego w formie pisemnej, o zamiarze rozliczania podatku VAT z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej przed początkiem okresu rozliczeniowego, w którym planowane jest rozpoczęcie stosowania nowych zasad rozliczania VAT;
  • przedstawić naczelnikowi urzędu celnego, przed którym dokonywane są formalności związane z importem towarów, poniższe dokumenty, które zostały wydane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dokonaniem importu:
  1. Zaświadczenie o byciu czynnym podatnikiem VAT,
  2. Zaświadczenie o niezaleganiu w opłatach składek na ubezpieczenia społeczne wobec ZUS,
  3. Zaświadczenia o niezaleganiu w opłatach podatków i innych danin stanowiących wpływy do budżetu państwa na kwoty nieprzekraczające 3% zobowiązań z tytułu tychże podatków i danin. Zaświadczenia, o których mowa, nie mogą być wydane wcześniej, niż 6 miesięcy przed dokonaniem importu. Nie muszą być zatem wydane każdorazowo bezpośrednio przed złożeniem zawiadomienia o zamiarze skorzystania z procedury uproszczonej.

 

Jakie są zalety takiego rozwiązania dla firmy spedycyjnych?

Największą zaletą jest przede wszystkim ograniczenie czasu trwania odprawy celnej oraz oszczędność finansowa. Jest to znaczące dla przedsiębiorców, gdyż usprawnia to działanie ich zakładów pracy przy niższych kosztach.

Jeśli szukają Państwo firmy, która specjalizuje się w usługach transportowych, to zapraszamy do kontaktu, a otrzymają Państwo indywidualną ofertę dopasowaną do Państwa potrzeb!