BLOG

Prawa i obowiązki spedytora

Kategoria: Blog

transport

 

Umowa spedycji nakłada na spedytora konkretne obowiązki, jednak nie pozbawia go także pewnych praw. Spedytor powinien wywiązywać się z postanowień zawartych w umowie, dbając o to, aby powierzone jemu lub podlegającym mu osobom zadania zostały wykonane w sposób należyty. Wyjaśniamy, jakie są prawa i obowiązki spedytora.

Na czym polega praca spedytora?

Praca spedytora wiąże się z dużą odpowiedzialnością oraz wymaga sporego zaangażowania. Związana jest także z wielozadaniowością oraz koniecznością odpowiedniej organizacji pracy własnej i podległych spedytorowi osób. Codziennością każdego spedytora jest czuwanie nad ładunkiem, który ma dotrzeć z punktu A do punktu B. Logistyka transportu to nie jedyne z zadań przedstawicieli tej profesji, bo świadczenie usług spedycyjnych to także pozyskiwanie nowych zleceniodawców, uzupełnianie dokumentacji przewozowej, podpisywanie umów nadzorowanie i koordynowanie realizowanych przewozów.

Jakie prawa ma spedytor?

Umowa spedycji zapewnia spedytorowi prawa, które pozwalają na szybkie i bezproblemowe wykonanie zlecenia. Jednym z nich jest możliwość samodzielnego dokonania przewozu, bez konieczności uzyskania w tym celu upoważnienia od zleceniodawcy. Oznacza to, że spedytor może przejąć obowiązki przewoźnika i nie musi w tym celu uzyskiwać dodatkowych dokumentów. Oczywiście, może poinformować o tym fakcie zleceniodawcę, jednak nie wiąże się to z koniecznością uzyskania dodatkowego zlecenia na wykonywane usługi przewozowe. Spedytor ma prawo ubiegać się od zleceniodawcy o zabezpieczenie w formie zastawu, prowizji lub zwrotu związanych ze spedycją kosztów do czasu, gdy przesyłka znajduje się u spedytora. Co więcej, spedytor ma prawo przekazać wynikające z podpisanej ze zleceniodawcą umowy innym spedytorom, jednak nie jest to związane ze zwolnieniem z odpowiedzialności za ładunek. Prawem spedytora jest również uzyskanie wynagrodzenia za wykonane usługi oraz egzekwowanie należnych mu pieniędzy od nierzetelnych klientów.

Jakie obowiązki ma spedytor?

Spedytor ma nie tylko prawa, ale także obowiązki, z których musi się wywiązać. Należą do nich czynności związane z załatwieniem formalności związanych z pozyskaniem zleceniodawcy (spisywanie umów i listów przewozowych), odbiór i dostarczenie przesyłki w sposób, który nie będzie wiązał się z wystąpieniem szkody i terminowe wywiązywanie się z podpisanej umowy. Obowiązkiem spedytora jest również wykonanie zlecenia z należytą starannością oraz monitorowanie i koordynowanie zadań powierzanych innym spedytorom. Spedytor musi we właściwy sposób wybierać przewoźników i dalszych spedytorów, aby podejmowane przez niego decyzje nie miały negatywnego wpływu na czas realizacji zlecenia oraz bezpieczeństwo ładunku.