BLOG

Jak wypełnić deklarację Intrastat?

Kategoria: Blog

wypełnianie deklaracij

Intrastat to system statystyki obrotów towarowych pomiędzy państwami Unii Europejskiej. Obowiązek składania deklaracji Intrastat mają firmy, które są zarejestrowanymi płatnikami podatku VAT i przekroczą w swoich obrotach towarowych z krajami UE progi statystyczne, ustalane corocznie przez Główny Urząd Statystyczny. Jak należy wypełnić deklarację?

Pole 1 – okres sprawozdawczy

W tym polu wpisujemy miesiąc i rok, do którego odnosi się zgłoszenie. Dodatkowo powinniśmy podać numer zgłoszenia w danym okresie sprawozdawczym, a także numer jego wersji (np. korekta pierwszej wersji powinna mieć numer 2).

Pole 2 – rodzaj deklaracji

Tu określamy przeznaczenie dokumentu: czy jest to zwykłe zgłoszenie, korekta całego uprzednio złożonego dokumentu, czy korekta poszczególnych danych.

Pole 3 – kod izby celnej

Wpisujemy kod izby celnej, do której składamy zgłoszenie.

Pole 4 – odbiorca/nadawca

W tym miejscu podaje się pełne dane teleadresowe osoby zobowiązanej do złożenia deklaracji, wraz z numerem NIP poprzedzonym kodem PL i 14-cyfrowy numer statystyczny danego podmiotu (lub numer REGON i pięć zer).

Pole 5 – przedstawiciel

To pole należy wypełnić tylko w przypadku dokonywania zgłoszenia lub korekty zgłoszenia przez przedstawiciela. Wtedy podajemy, jak powyżej, jego dane teleadresowe wraz z NIPem i 14-cyfrowym kodem. Numeru REGON nie trzeba podawać wtedy, gdy przedstawicielem jest agent celny, adwokat, radca prawny, doradca podatkowy.

Pole 6 – Łączna wartość fakturowa w PLN

Tu wpisujemy sumę wartości w PLN określonych w polu 19 ze wszystkich pozycji zgłoszenia. W przypadku korekty danych, pole powinno zostać niewypełnione.

Pole 7 – Łączna wartość statystyczna w PLN

W tym miejscu powinna pojawić się suma wartości w PLN określonych w polu 20 ze wszystkich pozycji zgłoszenia. W przypadku korekty danych, pole musi zostać puste.

Pole 8 – łączna liczba pozycji

W tym miejscu osoba składająca deklarację Intrastat powinna umieścić łączną liczbę pozycji towarowych, nie większą niż 9999. Musi ona zgadzać się z ostatnim numerem pozycji wpisanym w polu numer 9.

Pole 9 – numer pozycji

Tu dodaje się kolejny numer danej pozycji towarowej.

Pole 10 – opis towaru

W polu 10 wystarczy wpisać zwyczajową nazwę towaru. Opis powinien umożliwiać klasyfikację towaru z kodem Nomenklatury Scalonej.

Pole 11 – kod wysyłki dla przywozu

To pole służy do wpisania dwuliterowego kodu kraju, z którego towary trafiły do Polski jako kraju przeznaczenia. Jeśli nie znamy kodu kraju wysyłki, należy podać kod kraju, w którym towary zostały zakupione.

Pole 12 – kod warunków dostawy

To pole wypełniają podmioty, które przekroczyły sumę wartości dokonanych przywozów ustaloną dla statystycznego progu szczegółowego.

Pole 13 – kod rodzaju transakcji

Wystarczy podać odpowiedni kod związany z przywozem towarów. Np. dla biokomponentów  – 61

Pole 14 – kod towaru

Tu wpisujemy ośmiocyfrowy kod zgodny z Nomenklaturą Scaloną i opisem towaru z pola 10.